Deps

Æ’RÆ’Å Æ’KÆ’     Æ’Å Æ’Aƒ‰ƒCÆ’U[Jr.      DC-400Æ’JÆ’XÆ’JÆ’xƒ‹     Æ’Å Æ’Aƒ‰ƒCÆ’U[

Ewok

new Slide Swimmer 250     new Slide Swimmer 175 · 145     Bull Shooter 160     Æ’Xƒ‰ƒCÆ’hÆ’XÆ’CÆ’}[115

Æ’nÆ’CÆ’TÆ’CÆ’_[      Æ’Lƒ‰[Æ’RÆ’     Æ’TÆ’CÆ’Å’Æ’

Æ’oÆ’Å Æ’\Æ’

Æ’oÆ’YÆ’WÆ’FÆ’bÆ’gBONE     Æ’oÆ’YÆ’WÆ’FÆ’bÆ’g     Æ’oÆ’YÆ’WÆ’FÆ’bÆ’gJr.     Æ’‰ƒhÆ’XÆ’P[ƒ‹

Æ’oÆ’VÆ’Å Æ’XÆ’L[     Æ’oÆ’VÆ’Å Æ’XÆ’L[     Æ’oÆ’VÆ’Å Æ’XÆ’L[     Æ’XÆ’Å Æ’U[Æ’N

Æ’XÆ’pÆ’Cƒ‰ƒ‹ƒ~Æ’m[     Æ’oÆ’VÆ’Å Æ’XÆ’L[     NZ Crawler     Calling hustler

SPOON

Glucanaif

SPINNER BAITS

‚aÆ’JÆ’XÆ’^ƒ€      Æ’~Æ’jÆ’uƒƒX     Æ’}Æ’bÆ’hÆ’EÆ’F[Æ’o[

Æ’fÆ’XÆ’AÆ’_[Æ’zÆ’bÆ’O     Æ’Nƒ‰ƒbÆ’vÆ’Nƒ[      Æ’LÆ’     Æ’fÆ’XÆ’AÆ’_[     Æ’|[Æ’N

Æ’Xƒ‰ƒCÆ’fÆ’BÆ’     Æ’wÆ’bÆ’hƒƒbÆ’NÆ’WÆ’O